(Animalia Linnaeus, 1758), Regnum Animalia Linnaeus, 1758  32   
   (Chordata Bateson, 1885), Phylum Chordata Bateson, 1885  14     
     , (Osteichthyes (Huxley, 1880)), Superclass Osteichthyes (Huxley, 1880)  2   
       , (Actinopterygii Klein, 1885), Class Actinopterygii Klein, 1885  46       
         , (Neopterygii Cope, 1871), Subclass Neopterygii Cope, 1871  2   
           , (Teleostei Müller, 1846), Infraclass Teleostei Müller, 1846  43   
             , (Perciformes Bleeker, 1859), Order Perciformes Bleeker, 1859  163       

  (Serranidae Swainson, 1839) , , , Family Serranidae Swainson, 1839  (Sea basses, Groupers, Fairy basslets)  72   511    5   5  

   (Acanthistius)       11   
   (Aethaloperca)       1   
   (Alphestes)       3   
   (Anatolanthias)       1   
   (Anthias)       10   
   (Anyperodon)       1   
   (Aporops)       1   
 -   (Aulacocephalus Temminck & Schlegel, 1842)    -    1   
   (Bathyanthias)       3   
   (Belonoperca)       2   
   (Bullisichthys)       1   
   (Caesioperca)       2   
   (Caesioscorpis)       1   
   (Caprodon Temminck & Schlegel, 1842)       3   
   (Centropristis)       5   
   (Cephalopholis)       23   
   (Chelidoperca Boulenger, 1895)       5   
   (Cratinus)       1   
   (Cromileptes)       1   
   (Dactylanthias)       2   
   (Dermatolepis)       3   
   (Diplectrum)    ,    12   
   (Diploprion Kuhl & van Hasselt, 1828)       2   
   (Epinephelides)       1   
   (Epinephelus Bloch, 1793)   , , , , , Genus Epinephelus Bloch, 1793  (Groupers, Merou)   85    7  
   (Giganthias)       1   
   (Gonioplectrus)       1   
   (Gracila)       1   
   (Grammistes)       1   
   (Grammistops)       1   
    (Hemanthias)       5   
   (Hemilutjanus)    ,    1   
   (Holanthias)       2   
    (Hypoplectrodes)       8   
   (Hypoplectrus)       10   
   (Hyporthodus)       14   
   (Jeboehlkia)       1   
   (Lepidoperca)       10   
   (Liopropoma)       27   
   (Luzonichthys)       6   
   (Meganthias)       4   
   (Mycteroperca)       15   
   (Nemanthias)       1   
   (Niphon Cuvier, 1828)       1   
   (Odontanthias)       13   
   (Othos)       1   
   (Paralabrax)       10   
   (Paranthias)       2   
   (Parasphyraenops)       2   
   (Planctanthias)       1   
   (Plectranthias)       46   
   (Plectropomus Oken, 1817)    ,    7   
   (Pogonoperca)       2   
   (Pronotogrammus)       3   
   (Pseudanthias Bleeker, 1873)       60   
   (Pseudogramma)       11   
   (Rabaulichthys)       3   
   (Rainfordia)       1   
   (Rypticus)       9   
   (Sacura Jordan & Thompson, 1914)       4   
   (Saloptia)       1   
   (Schultzea)       1   
    (Selenanthias)       3   
   (Serraniculus)       1   
   (Serranocirrhitus)       1   
    (Serranus)       29   
   (Suttonia)       2   
   (Tosana)       1   
   (Tosanoides)       2   
   (Trachypoma)       1   
   (Triso)       1   
   (Variola)    ,    2