, , (Cephalaspidomorphi), Class Cephalaspidomorphi   1   
     , , (Petromyzontiformes), Order Petromyzontiformes   1   

        (Petromyzontidae Berg, 1940) , , Family Petromyzontidae (Lampreys)   8 43    18   


    (Caspiomyzon Berg, 1906) ,    2   
    (Eudontomyzon Regan, 1911) ,    6   
    (Geotria)    1   
    (Ichthyomyzon)    6   
    (Lampetra Gray, 1851) ,    19   
    (Lethenteron)    5   
 ,   (Mordacia) ,    3   
    (Petromyzon Linnaeus, 1758)    1