(SILURIFORMES) 37
                                             (Schilbeidae) (Schilbid catfishes) 15 63   


   (Ailia)       1   
   (Ailiichthys)       1   
   (Clupisoma)       9   
   (Eutropiichthys)       6   
   (Irvineia)       2   
   (Laides)       2   
   (Neotropius)       4   
   (Parailia)       5   
   (Pareutropius)       4   
   (Platytropius)       1   
   (Proeutropiichthys)       1   
   (Pseudeutropius)    ,    3   
   (Schilbe)       21   
   (Silonia)       2   
   (Siluranodon)       1