(Xenomystus) , 1

. 4. .. 1971 .

         , (Xenomystus), .