(GYMNOTIFORMES) 5
                                             (Hypopomidae) (Bluntnose knifefishes) 7 20   


    (Brachyhypopomus)       11   
    (Hypopomus)       1   
    (Hypopygus)       2   
    (Microsternarchus)       1   
    (Racenisia)       1   
    (Steatogenys)       3   
    (Stegostenopos)       1