Aphanius saourensis Blanco, Hrbek & Doadrio, 2006
         Sahara aphanius
(Eng)  
Синонимы:
Aphanius saourensis Blanco, Hrbek & Doadrio, 2006

(Aphanius saourensis)